ÁSZF

A CM Sales Kft. Hirdetésértékesítési Általános Szerződési Feltételei

A jelen Hirdetésértékesítési Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: HÁSZF, vagy ÁSZF) tartalmazzák a CM Sales Kft. (Cg.: 01-09-197222) hirdetésértékesítési tevékenysége körébe tartozó szerződésekkel kapcsolatos jogviszonyokban a Felek jogait és kötelezettségeit.

Tartalomjegyzék

I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

II. BEVEZETŐ ÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

III. A MEGRENDELÉS

IV. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

V. MÓDOSÍTÁS ÉS LEMONDÁS

VI. A REKLÁMANYAGOK SZÁLLÍTÁSA

VII. A REKLÁM VISSZAUTASÍTÁSA

VIII. MEGJELENÉS, KÖZZÉTÉTEL

IX. REKLÁM DÍJAK

X. FIZETÉSI FELTÉTELEK, SZÁMLÁZÁS

XI. FELELŐSSÉG

XII. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
 

I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

1. Alapvető fogalmak az ÁSZF alkalmazásában:

ÁSZF: a CM Sales Kft. által végzett hirdetésértékesítési tevékenységre vonatkozó jelen Általános Szerződési Feltételek.

Felek: az ÁSZF szerint létrejött jogviszonyok szerint a Szolgáltató és a Megrendelő.

Hirdetésértékesítés: a Médiumok megbízásai szerint a CM Sales Kft.,,mint médiahirdetésifelület-értékesítő általi Reklámértékesítés, ide értve a kapcsolódó szolgáltatások nyújtását is.

Hirdetésértékesítő a Médiumok (a Reklám közzétevői) megbízásai alapján eljáró CM Sales Kft. (Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 9.) A továbbiakban külön említés esetén: CM Sales.

Kereskedelmi közlemény: olyan médiatartalom, amelynek célja gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság árujának, szolgáltatásának vagy arculatának közvetlen vagy közvetett népszerűsítése. Az ilyen tartalmak fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében, vagy önreklámozás céljából kísérik a médiatartalmakat, vagy szerepelnek abban. A kereskedelmi közlemény formái közé tartozik többek között a reklám, a támogatást nyújtó nevének, védjegyének, arculatának vagy termékének megjelenítése. Az ÁSZF-ben nevesített Reklám alatt megfelelően érteni kell a Kereskedelmi közleményeket is. A Reklámokra vonatkozó szabályok megfelelően irányadóak a Kereskedelmi közleményekre is.

Kiadvány:

(i) könyv nyomtatott vagy elektronikus formában, lemezen, kazettán, más fizikai hordozón; online és letölthető könyv;

(ii) sajtótermék nyomtatott vagy elektronikus formában; online elérhető vagy letölthető időszaki kiadvány;

(iii) egyéb nyomtatott anyag (címtár, névtár, grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó kiadvány, térkép; röplap; nyomtatott képeslap, üdvözlő- és más hasonló kártya; nyomtatott kép, minta, fénykép; nyomtatott naptár; nyomtatott üzleti reklámanyag, katalógus, prospektus, reklámposzter és hasonlók; egyéb szöveges kiadvány) ide nem értve: nyomtatott öntapadó papír (matrica), postai, jövedéki, illeték- stb. bélyeg, bélyegnyomott papír, csekk, bankjegy, részvény, értékcikk, kötvény, okirat és hasonlók;

(iv) film-, video-, televízióműsor-készítés termékei (nyilvános közlésre szánt film filmszalagon, videokazettán, lemezen, más fizikai hordozón; letölthető film, videó);

(v) hangfelvétel (nyilvános közlésre szánt, műsoros hangszalag, hanglemez, letölthető hangtartalom);

(vi) zenemű (zenemű nyomatatott és/vagy elektronikus formában, illetve a letölthető zenemű).

Megrendelő: az a Reklámozó, hirdető, illetve az a reklámszolgáltató és/vagy ügynökség (az ügynökség külön említés esetén a továbbiakban: ügynökség), aki a Reklám, vagy egyéb kereskedelmi közlemény közzétételét, illetve a mindezekkel összefüggő szolgáltatást megrendeli a jelen ÁSZF-el összhangban. Ügynökség alatt megfelelően kell érteni a Grtv. szerint meghatározott reklámközvetítőt. Megrendelő alatt megfelelően kell érteni továbbá a nyeremények, támogatások felajánlóit is.

Médiaajánlat: a CM Sales Hirdetésértékesítése során alkalmazott reklám árlista, tarifatáblázat, amely a Szolgáltató Médiumára vonatkozóan tartalmazza a reklámárakat, a technikai adatokat, valamint a reklámfelületek méreteit és ezek árait.

            Kapcsolódó definiálások:

Listaár: a megrendelt Reklám áfa nélküli azon díja, amelyből a Megrendelőt/ügynökséget megillető kedvezmények, illetve jutalékok nem kerültek levonásra,

net ár: a listaárból minden, a Megrendelőt/ügynökséget megillető kedvezménnyel csökkentett ár,

net-net ár: ügynökségek esetén a net ár csökkentve az ügynökségi kedvezmény mértékével

Médium(ok): a média-tartalomszolgáltató által kiadott nyomtatott Sajtótermékek, Kiadványok, az online termékek (weboldalak), a televíziós csatornák, továbbá minden lehívásra hozzáférhetővé tett tartalom is, melynek elérését valamely platform biztosítja, függetlenül attól, hogy az adott tartalom a felhasználó készülékén tartósan tárolásra kerül-e vagy sem (pl.: mobil vagy táblagép alkalmazás; mobil vagy táblagép eszközön megjelenő digitális magazin, e-book stb., amelyek hordozható eszközökön való megjelenést tesznek lehetővé), amely termékek vonatkozásában a CM Sales Hirdetésértékesítési tevékenységet jogosult végezni.

NMHH: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság. NMHH alatt érteni kell az NMHH önálló hatáskörrel rendelkező szerveit is;

Reklám: a vonatkozó jogszabály(ok) által meghatározott fogalom, így különösen a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény szerinti gazdasági reklám. Az ÁSZF szabályrendszere és alkalmazása során Reklám alatt megfelelően kell érteni a kereskedelmi közleményeket, támogatásokat, illetve nyeremény felajánlásokat is.

Magazin reklám: nyomtatott Kiadványokban és a nyomtatott Kiadványok változatlan tartalmú digitalizált kiadásaiban közzétett Reklám;

Mobil reklám: minden mobil vagy táblagép eszközön, e-book olvasó eszközön megjelenő Reklám, így különösen Mobil display reklám, Tablet magazin reklám – ide nem értve a nyomtatott Kiadványok változatlan tartalmú digitalizált kiadásait;

Mobil display reklám: mobilra, vagy táblagépre optimalizált weboldalakon, e-book olvasó eszközökön, illetve mobil vagy táblagép alkalmazásokon keresztül, vagy azok használata során megjelenő Reklám;

Tablet magazin reklám: időszakosan megjelentetett Tablet magazin kiadványokban megjelenő Reklám;

Online reklám: online termékekben (pl. weboldalon) közzétett Reklám;

Speciális reklám: speciálisnak minősül minden olyan Online reklám és Mobil reklám, mely az árlistában szereplő normál, rögzített méretű reklámoktól eltér, és/vagy eltakarja a tartalmat, megszakítja az oldal, e-book vagy alkalmazás letöltődését, megakasztja azok rendeltetésszerű használatát,vagy megjelenése az oldal vagy alkalmazás kódjába való beavatkozást igényel;

Reklámozó, vagy hirdető: a hatályos jogszabályok szerint az a személy, akinek az érdekében a Reklám, vagy egyéb kereskedelmi közlemény közzétételre kerül, illetve, aki a a Reklám, vagy egyéb kereskedelmi közlemény közzétételét megrendeli a jelen ÁSZF-el összhangban.

Online reklámstatisztika: eltérő rendelkezésig az Adserver Zrt. által előállított, a reklámok kreatívonkénti és megjelenési helyenkénti, megjelenés- és kattintási (CT) számát napi elosztásban rögzítő statisztika.

Szolgáltató: az a média-tartalomszolgáltató, aki a Reklám közzétételére alkalmas eszközzel (reklámfelülettel, reklámidővel) rendelkezik, ezek segítségével a Reklámot megismerhetővé, illetve közzé teszi (pld.: magazin, online médium, e-book kiadója, weboldal, mobil-, táblagép alkalmazás üzemeltetője).

Az ÁSZF alkalmazásában – a vonatkozó jogszabályokkal összhangban - Szolgáltató alatt megfelelően kell érteni az ÁSZF szerint hivatkozott Hirdetésértékesítőt (CM Sales) is.

Tablet magazin kiadványok: a Szolgáltató által időszakosan megjelentetett táblagép magazinok, Sajtótermékek, ide nem értve a nyomtatott Kiadványok változatlan tartalmú digitalizált kiadásait.

Támogatás: olyan hozzájárulás, amelyet valamely természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság nyújt médiatartalom-szolgáltatók vagy médiatartalmak finanszírozására azzal a céllal, hogy népszerűsítse saját vagy más nevét, védjegyét, arculatát, tevékenységét, vagy termékeit (Smtv.).Támogatás továbbá: az olyan hozzájárulás, amelyet valamely - audiovizuális médiaszolgáltatás nyújtásával, vagy műsor- és filmalkotások készítésével nem foglalkozó - vállalkozás nyújt valamely Szolgáltató vagy műsorszám finanszírozására azzal a céllal, hogy népszerűsítse nevét, védjegyét, arculatát, tevékenységét vagy termékeit (Mttv).

Sajtótermék: a napilap és más időszaki lap egyes számai, valamint az internetes újság vagy hírportál, amelyet gazdasági szolgáltatásként nyújtanak, amelynek tartalmáért valamely természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság szerkesztői felelősséget visel, és amelynek elsődleges célja szövegből, illetve képekből álló tartalmaknak a nyilvánossághoz való eljuttatása tájékoztatás, szórakoztatás vagy oktatás céljából, nyomtatott formátumban vagy valamely elektronikus hírközlő hálózaton keresztül. A szerkesztői felelősség a médiatartalom kiválasztása és összeállítása során megvalósuló tényleges ellenőrzésért való felelősséget jelenti, és nem eredményez szükségszerűen jogi felelősséget a sajtótermék tekintetében.

Vis maior: minden olyan elháríthatatlan, a Szolgáltató érdekkörén kívül álló esemény, melyet a Szolgáltató sem közvetlenül, sem közvetve nem képes befolyásolni, ide értve a hatósági aktust is.

Jogszabályok:

Grtv.: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;

Fttv.: a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény;

Tpvt.: a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény;

Mttv.: a médiaszolgáltatásról és a tömegkommunikációról szóló, 2010. évi CLXXXV törvény;

Smtv.: a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény;

Ekertv.: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

 

II. BEVEZETŐ ÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A CM Sales kijelenti, hogy jogosult a jelen ÁSZF szerinti Hirdetésértékesítésre. A CM Sales kijelenti, hogy az érintett Szolgáltatók (média-tartalomszolgáltatók) Médiumai vonatkozásában a velük kötött megállapodások alapján, jogosult a hirdetések felvételére, a vonatkozó szerződések megkötésére, módosítására, jognyilatkozatok megtételére.

2. A CM Sales kijelenti, hogy a II. 1. pont kereti között, az ott meghatározott cselekményekkel összefüggésben, jogosult egyebek mellett a szerződések megkötéséhez szükséges előkészítő tevékenységek végzésére, a szerződések teljesítésével összefüggő, az ÁSZF-ben nevesített egyes cselekmények megtételére (ide érve nem kizárólagosan a szerződés megszűntetését is), kapcsolattartásra és egyéb kapcsolódó adminisztratív és/vagy technikai- műszaki, illetve technológiai tevékenységek ellátására (pld.: műszaki- technikai paraméterek megfelelőségének a vizsgálata), továbbá az itt hivatkozottakkal összefüggésben jognyilatkozatok megtételére.

3. Azon Szolgáltatók (azon média-tartalomszolgáltatók), akik a Reklám közzétételére alkalmas eszközzel (reklámfelülettel, reklámidővel) rendelkeznek és ezek segítségével a Reklámot megismerhetővé teszik:

3.1 Azon Szolgáltatók, akik esetében a CM Sales az érintett Szolgáltató nevében és javára szerződik: Szolgáltatók és hirdetési felületek

3.1.1 Azon további Szolgáltatók, akik esetében a CM Sales a saját nevében szerződik: Szolgáltatók és hirdetési felületek

4. A CM Sales a Hirdetésértékesítési tevékenységét egyedi szerződések és/vagy megrendelések alapján nyújtja.

5. A jelen ÁSZF szerint létrejött jogviszonyokra külön írásos szerződés hiányában is irányadó a jelen ÁSZF. A CM Sales Hirdetésértékesítési tevékenységével kapcsolatos valamennyi szerződésre a jelen ÁSZF és az abban hivatkozott dokumentumok irányadóak. A jelen ÁSZF a Szolgáltatókkal (média-tartalomszolgáltató) kötött megállapodásokra tekintettel, a Szolgáltató(i) (média-tartalomszolgáltatói) Általános Szerződési Feltételek szerint, azok alapján és azokkal összhangban tartalmazza mindazon feltételrendszereket (is), amelyek a Szolgáltató(k) Médiumaira vonatkoznak. Abban az esetben, ha valamely Szolgáltató Médiumára olyan feltételek is irányadóak lennének, amelyeket a jelen ÁSZF nem tartalmaz, illetve arra nem hivatkozik, úgy ezen feltételek a megrendelés során a megrendelőben, a visszaigazolásban, vagy az egyedi szerződésben kerülnek külön nevesítésre és ekként részei a Felek szerződésének. A Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja a fent rögzítettekre tekintettel, hogy a Reklámok megjeleníthetőségének feltétele az is, hogy az érintett Reklám technikai paraméterei megfeleljenek az adott Szolgáltató adott Médiumra vonatkozó technikai specifikációknak. Amennyiben a megrendelőben, a visszaigazolásban és/vagy az egyedi szerződésben nem kerülnek külön rögzítésre eltérő technikai paraméterek és/vagy PR cikkekre, illetve Támogatott megjelenésekre vonatkozó külön szabályok, úgy az anyagleadások technikai paramétereire, a PR cikkekre, illetve Támogatott megjelenésekre a jelen ÁSZF szerint rögzített, illetve hivatkozott Szolgáltatói anyagleadási paraméterekre, PR cikkekre, illetve Támogatott megjelenésekre vonatkozó rendelkezések az irányadók („Hirdetések anyagleadási paraméterei”, „Támogatott megjelenések és PR cikkek szabályrendszere”).

6. A szerződések megkötésével a Megrendelő részéről a jelen ÁSZF tartalma megismertnek és elfogadottnak minősül és irányadó a vonatkozó kötelmekre.

 

III. A MEGRENDELÉS

1. A CM Sales az írásban, futárküldemény, levél, fax, vagy e-mail útján a Megrendelő képviseletre jogosult személye által megtett megrendelést fogadja el. A megrendelés megtehető a CM Sales által előkészített, vagy a Megrendelő által írt formátumban is. A CM Sales eltérő kikötése hiányában a megrendelések kötelező tartalmi követelményeit a jelen cím alatti rendelkezések tartalmazzák.

2. A megrendelésben a Megrendelőnek a cégnyilvántartásban szereplő adatokkal egyezően meg kell neveznie vállalkozását, székhelyét, közölnie kell adószámát, az EU területén gazdasági céllal letelepedett Megrendelő esetén a közösségi adószámát, bankszámlaszámát, levelezési címét, elektronikus számla igénylése esetén e-mail címét, a kapcsolattartó személy nevét és elérhetőségét, a Reklám témáját, a hirdetendő terméket vagy szolgáltatást, a választott Médiumot, a megjelenés darabszámát, előzetesen egyeztetett időpontját és méretét. Online és Mobil display Reklám esetén megkell adni a Reklám típusát is [CT (átkattintás alapú), AV (megjelenés) alapú, fix (idő) alapú].

3. Ügynökségi megrendelés esetén a hirdető ügyfél, Reklámozó nevét, székhelyét, adószámát is meg kell nevezni.

4. A Megrendelő szavatolja, hogy a Grtv. 5.§-nak rendelkezései szerint jár el, különös tekintettel a külön jogszabályban meghatározott előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá tartozó termékre vonatkozó Reklámok esetében. Amennyiben a Megrendelő az itt hivatkozott kötelezettségének nem tesz eleget legkésőbb a lemondási határidő lejártáig, és erre tekintettel a Reklám nem tehető közzé, úgy a Reklám net-net árának megfelelő összegű kötbér megfizetésére köteles.

5. Amennyiben a Megrendelő a fenti cím alatt hivatkozott adatokat, illetve nyilatkozatokat nem, vagy nem határidőben bocsátja rendelkezésre, illetve azok az érdekkörébe tartozó okból nem állnak a CM Sales rendelkezésére, továbbá ha megrendelés határidőn túli, a CM Sales jogosult a megrendelést visszautasítani, illetve a létrejött egyedi reklámszerződést is azonnali hatállyal felmondani, illetve attól elállni. A CM Sales ezen joga megfelelően irányadó arra az esetre is, ha a Megrendelő nem valós adatokat ad meg.

6. Magazin Reklámokra vonatkozó speciális rendelkezések

6.1 Az inzerteket a CM Sales a minta beérkezését és terheléspróbáját követően igazolja vissza.

6.2. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Kiadványai nyomtatott példányszámát a szezonalitástól és a várható kereslettől függően még abban az esetben is megváltoztathatja, ha a megrendelés már korábban visszaigazolásra került. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a kiajánlott és a ténylegesen nyomtatott példányszám közötti +/- 10% különbség előfordulhat. Amennyiben a ténylegesen nyomtatott példányszám 10%-kal kevesebb a visszaigazoltnál, ezen körülmény a Megrendelő oldalán nem alapoz meg kártérítési, szavatossági vagy egyéb igényérvényesítést. Abban az esetben, ha a ténylegesen nyomtatott példányszám 10%-kal több a visszaigazoltnál, a Megrendelő nem tartozik pótlólagos díjat fizetni. Amennyiben a nyomtatásban megjelent Kiadvány változatlan tartalmú digitalizált kiadása is elérhető az előfizetők (vásárlók) számára, az nem eredményez a Megrendelő irányába többlet, vagy pótlólagos díjfizetési kötelezettséget. A CM Sales a visszaigazolásban szereplő nyomtatott példányszámhoz viszonyított +/-10%-nál nagyobb különbség esetén az anyagleadási határidő előtt módosított visszaigazolást küld.

7. Amennyiben a Megrendelő a Reklám megjelenési idejére és a hirdetési felület típusára előzetes igényét jelezte a CM Sales-nek, azonban a megrendelési határidő letelte előtt 3 héttel nem rendelte meg a Reklámot jelen ÁSZF rendelkezései szerinti formában, úgy az általa feltételesen befoglalt hely minden további cselekmény nélkül felszabadul. A CM Sales-t, illetve a Szolgáltatót kötelezettség csak az ÁSZF szerinti szerződés létrejötte esetén terheli. Az egyedi, időszakos rovatok esetében (amennyiben az adott Médiumban van ilyen rovat) a CM Sales, illetve a Szolgáltató egyedi feltételek meghatározására is jogosult.

 

IV. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

1. Az egyedi reklámszerződés azzal jön létre, hogy a CM Sales a Megrendelő megrendelését, amennyiben minden szükséges adat rendelkezésre áll, írásban, futárküldemény, levél, fax, vagy e-mail útján, 7 munkanapon belül visszaigazolja. A Reklám megjelentetésére csak a szerződés létrejötte után kerülhet sor. Az egyedi reklámszerződés a visszaigazolás napján lép hatályba a visszaigazolásban szereplő feltételekkel.

A CM Sales a visszaigazolásokat az ÁSZF II. cím 3.1, 3.1.1 pontjai szerint létrejövő jogviszonyok szerint az érintett Szolgáltató (média-tartalomszolgáltató)  nevében és/vagy a saját nevében teszi. Ennek megfelelően az ÁSZF II. cím 1. és 3. pontjaiban foglaltak alapján a CM Sales igazolja vissza azokat megrendeléseket is, amelyek olyan Médiumokra vonatkoznak, ahol a CM Sales az érintet Szolgáltató nevében és javára szerződik.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés csak abban az esetben minősül elfogadottnak, ha a megrendelést a CM Sales visszaigazolja. Amennyiben a megrendeléssel összefüggésben több visszaigazolás történik, úgy az érintett szolgáltatás, vagy szolgáltatási rész tekintetében a CM Sales utolsó vonatkozó visszaigazolása az irányadó. A visszaigazolásra nem került megrendelésekért a CM Sales, illetve a Szolgáltató nem felel, azok a CM Sales-t, illetve a Szolgáltató(ka)t nem kötelezik. A jelen rendelkezés megfelelően irányadó abban az esetben is, ha a Felek keret, illetve keret jellegű szerződést kötnek.

2. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a CM Sales-t, illetve a Szolgáltatót a jogszabályi keretek között adatszolgáltatási kötelezettség terheli.

 

V. MÓDOSÍTÁS ÉS LEMONDÁS

1. A már megrendelt Reklámot a Megrendelő jogosult a CM Sales visszaigazolásában megjelölt lemondási és módosítási határidőig írásban, futárküldemény, levél, fax, vagy e-mail útján jogkövetkezmények nélkül lemondani, illetve a Reklámmal kapcsolatban módosult megjelenésre és/vagy megjelentetésre vonatkozó igényt benyújtani.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a lemondási és módosítási határidő a Reklámot tartalmazó adott Médium megjelenési és teljesítési időpontjához kötődik, ezért a határidő a megrendelés tartalmától függően a visszaigazoláshoz képest múltbéli időpont is lehet. Ilyen esetben a Megrendelő a lemondási és módosítási jogát vagy nem gyakorolhatja, vagy a jelen cím alatt meghatározottak jogkövetkezmények mellett gyakorolhatja.

2. A lemondás és/vagy a módosítási igény megtétele időpontjának (napjának) az a munkanap számít, amely munkanap 15 órájáig a lemondásról és/vagy a módosításról szóló nyilatkozat a CM Sales-hez megérkezett.

3. Módosítás:

3.1 Határidőben történt módosítási igény teljesítése: a határidőben történt módosítási igény tudomásulvételéről, vagy el nem fogadott voltáról a CM Sales írásban, futárküldemény, levél, fax, vagy e-mail útján értesíti a Megrendelőt. Amennyiben a CM Sales a módosítási igény kézhezvételétől számított 7 munkanapon belül nem nyilatkozik, úgy a módosítási igény el nem fogadottnak minősül. Azon módosításokat tehát, amelyek el nem fogadottak, illetve amelyek elfogadása nem került visszaigazolásra és a Megrendelő nem rendelkezik a szerver (e-mail), fax, illetve postai visszaigazolással, el nem fogadottnak kell tekinteni, és az ebből fakadó károkért és esetleges egyéb következményekért a CM Sales, illetve a Szolgáltató felelőssége kizárt. Egyebekben az esetleges reklamáció alapja a vonatkozó visszaigazolás. A határidőben tett módosítási igények, azok elfogadott volta esetén az elfogadás, illetve visszaigazolás tartalma szerint kerülnek teljesítésre.

3.1.1 Online és Mobil Reklámokra vonatkozó speciális rendelkezések

3.1.1.1 A már megrendelt Online Reklámot a Megrendelő jogosult a Reklám szerződés szerinti megjelentetésének kezdőnapját, amennyiben a megrendelés, illetve a teljesítés jellege miatt ilyen határnap nincs meghatározva, úgy a teljesítés első lehetséges kezdőnapját megelőző 20. napig írásban, futárküldemény, levél, fax vagy e-mail útján jogkövetkezmények nélkül lemondani, illetve a Reklámmal kapcsolatban módosult megjelenésre és/vagy megjelentetésre vonatkozó igényt benyújtani.

3.1.1.2 A már megrendelt Mobil display reklámot a Megrendelő jogosult a Reklám szerződés szerinti megjelentetésének kezdőnapját - amennyiben a megrendelés, illetve a teljesítés jellege miatt ilyen kezdő határnap nincs meghatározva, úgy a teljesítés első lehetséges kezdőnapját - megelőző 20. napig, a már megrendelt Tablet magazin reklámot pedig a CM Sales visszaigazolásában megjelölt lemondási és módosítási határidőig írásban, futárküldemény, levél, fax vagy e-mail útján jogkövetkezmények nélkül lemondani, illetve a Reklámmal kapcsolatban módosult megjelenésre és/vagy megjelentetésre vonatkozó igényt benyújtani.

3.2 Határidőn túli módosítási igény teljesítése: ilyen igény teljesítésére a Szolgáltató nem kötelezhető. Amennyiben a CM Sales a módosítási igény kézhezvételétől számított 7 munkanapon belül nem nyilatkozik, úgy a módosítási igény el nem fogadottnak minősül. Amennyiben a CM Sales, illetve a Szolgáltató tevékenységének eredményeképpen a módosítás megtörtént, úgy a Megrendelő a módosítással érintett Reklám net-net árának 10%-al növelt összegét köteles megfizetni az adott Reklám után.

3.2.1 Online Reklámok módosítására vonatkozó speciális rendelkezések

3.2.1.1 Határidőn túli módosítási igény teljesítése: a módosítási határidő elteltét követően a módosítási igények teljesítésére a Szolgáltató nem kötelezhető. Amennyiben a CM Sales a módosítási igény kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül nem nyilatkozik, úgy a módosítási igény el nem fogadottnak minősül. Amennyiben a CM Sales, illetve a Szolgáltató tevékenységének eredményeképpen a módosítás megtörtént, Megrendelő egy egyszeri átfoglalási, illetve módosítási felár megfizetésére kötelezhető az 500.000,-Ft + áfa feletti megrendelések esetén az alábbiak szerint:

(i) 501.000,-Ft + áfa-tól 1.000.000,-Ft +áfa értékű megrendelés esetén 15.000,-Ft + áfa, (ii) az előző érték feletti értékű megrendelés esetén 35.000,-Ft + áfa.

3.2.2 Mobil és Tablet Reklámok módosítására vonatkozó speciális rendelkezések

3.2.2.1 Határidőn túli módosítási igény teljesítése: a módosítási határidő elteltét követően a módosítási igények teljesítésére a Szolgáltató nem kötelezhető. Amennyiben a CM Sales a módosítási igény kézhezvételétől számított 7 munkanapon belül nem nyilatkozik, úgy a módosítási igény el nem fogadottnak minősül. Amennyiben a CM Sales, illetve Szolgáltató tevékenységének eredményeképpen a módosítás megtörtént, Megrendelő egy egyszeri átfoglalási, illetve módosítási felár megfizetésére köteles az alábbiak szerint:

(i) Tablet magazin reklám megrendelés esetén a Reklám net-net árának 10%-al növelt összege,

(ii) Mobil display reklám esetén a 250.000,-Ft + áfa feletti megrendelések esetén;

- 250.000,-Ft + áfa-tól 1.000.000,-Ft + áfa érték között 15.000,-Ft + áfa, az itt hivatkozott értékhatáron felüli megrendelések esetében 35.000,-Ft + áfa.

3.3. Elkésett, nem teljesíthető, illetve el nem fogadott módosítási igények: amennyiben a módosítás már nem kivitelezhető és/vagy a módosítási igény a CM Sales, illetve a Szolgáltató nem fogadta el, illetve a módosítási igény el nem fogadottnak minősül és nem történt határidőben lemondás, továbbá ha a lemondás már nem fogadható el, a Szolgáltató a Reklámot az eredeti megrendelés szerinti időpontban és tartalommal teszi közzé, vagy – a Megrendelő kifejezett, írásban, futárküldemény, levél, fax, vagy e-mail útján megtett, az anyagleadási határidő előtt érkezett kérésére – a közzétételt mellőzi, de a Megrendelő minden ilyen esetben is köteles;

(i) Magazin Reklám esetén a Reklám net-net ára + áfa összeg megfizetésére,

(ii) Online reklám esetén, amennyiben a Reklám nem kerül közzétételre, úgy a Reklám net-net díjának 75%-a + áfa, amennyiben a Reklám közzétételre kerül, úgy a Reklám net-net díjának 100%-a + áfa összeg megfizetésére,

(iii) Tablet magazin reklám esetén a Reklám net-net díjának 100%-a + áfa, amennyiben Mobil display reklám nem kerül közzétételre, úgy a Reklám net-net díjának 75%-a + áfa, amennyiben a Mobil display reklám közzétételre kerül, úgy a Reklám net-net díjának 100%-a + áfa összeg megfizetésére.

4. Lemondás:

4.1 Határidőben történt lemondás: amennyiben a CM Sales a határidőben történt lemondást az igény kézhezvételétől számított 7 munkanapon belül nem igazolja vissza, úgy az érintett lemondás a visszaigazolás hiányában is elfogadottnak minősül.

4.2 Határidőn túli lemondás: a határidőn túli lemondás teljesítését (a közzététel mellőzését) a Szolgáltató az alábbiak szerint vállalja. A Megrendelő kifejezett, írásban, futárküldemény, levél, fax vagy e-mail útján a CM Sales felé megtett, a meghatározott anyagleadási határidő előtt érkezett kifejezett igénye esetén, a Szolgáltató a megjelentetést mellőzi, de a Megrendelő ilyen esetben is köteles a Reklám net-net ára + áfa összeg megfizetésére. Ilyen igény bejelentésének hiányában, vagy a bejelentés elkésettsége esetén, a Szolgáltató a Reklámot az eredeti megrendelés szerinti időpontban és tartalommal teszi közzé, és a Megrendelő ilyen esetben is köteles a Reklám net-net ára + áfa összeg megfizetésére.

4.2.1 Online, Mobil és Tablet Reklámok lemondására vonatkozó speciális rendelkezések

4.2.1.1 Határidőn túli lemondás: a határidőn túli lemondás teljesítést (a közzététel mellőzését) a Szolgáltató az alábbiak szerint vállalja. A Megrendelő kifejezett, írásban, futárküldemény, levél, fax, vagy e-mail útján megtett, a meghatározott anyagleadási határidő előtt érkezett kifejezett igény esetén, a Szolgáltató a megjelentetést mellőzi. Ilyen igény bejelentésének hiányában, vagy a bejelentés elkésettsége esetén a Szolgáltató a Reklámot az eredeti megrendelés szerinti időpontban és tartalommal teszi közzé, de a Megrendelő minden, a jelen pontban hivatkozott esetben is köteles az elkésettség mértékéhez képest az alábbi alpontok szerint meghatározott mértékű Reklám díjakat megfizetni.

4.2.1.1.1 Ha az elkésett lemondás a Reklám szerződés szerinti megjelentetésének kezdőnapjához képest (amennyiben a megrendelés, illetve a teljesítés jellege miatt ilyen kezdő határnap nincs meghatározva, úgy a teljesítés első lehetséges kezdőnapjához képest):

(i) Online Reklám esetén 19-16 nap közötti, úgy a Reklám net-net árának 75%-a +áfa, amennyiben 15 napon belüli, úgy a Reklám net-net árának 100%-a + áfa,

(ii) Mobil reklám esetében 19-16 nap közötti, úgy a Reklám net-net árának 75%-a + áfa, 15 napon belüli, úgy a Reklám net-net árának 100%-a + áfa,

(iii) Tablet magazin reklám esetén a Reklám net-net árának 100%-a + áfa.

4.2.2 A Mobil display felülethez kapcsolódó egyedi, illetve időszakos rovatok (pld.: ünnepekhez, sporteseményekhez kötődő rovatok) szponzorációja esetén lemondás nem lehetséges, módosítási igény nem terjeszthető elő. Ilyen megrendelések esetén a megjelenés mellőzése kérhető azzal, hogy mellőzés esetén is a Reklám (szponzoráció) net-net árával azonos összeg megfizetésére köteles a Megrendelő.

5. A Megrendelő nem jogosult a megrendelt, valamint a lemondott reklámfelületet harmadik személynek, vagy más Megrendelőnek átadni, a reklámfelületet – a jogszabályok által lehetővé tett reklámközvetítői továbbértékesítés kivételével – továbbértékesíteni, a biztosított kedvezményt – a jogosulton kívüli - más harmadik személynek, vagy más Megrendelőnek felajánlani, biztosítani. A Megrendelő a határidőben lemondott reklámfelületet kizárólag akkor jogosult harmadik személynek felajánlani, ha CM Sales ehhez előzetesen, külön és kifejezetten hozzájárul.

 

VI. A REKLÁMANYAGOK SZÁLLÍTÁSA

1. A Megrendelőnek a Reklám megrendeléshez (a Reklámhoz) az általánosan meghirdetett, vagy a Szolgáltató által a CM Sales útján egyedileg meghatározott anyagleadási határidőig kész reklámanyagot kell küldenie, kivéve, ha az anyagot a CM Sales-től rendeli meg. A CM Sales a Reklámokat elektronikus formában fogadja a www.cmsales.hu weboldal keresztül elérhető Hirdetések anyagleadási paraméterek alapján (Magazin és tablet magazin hirdetések anyagleadási paraméterei, Web hirdetések anyagleadási paraméterei, Mobil display hirdetések anyagleadási paraméterei).

1.1 Magazin Reklámokra vonatkozó speciális rendelkezések

1.1.1 A Kiadványok esetében a Reklámhoz mellékelni kell a Reklám utolsó állapotát tükröző kinyomtatott változatát (azaz proof-ot). Ennek hiányában az esetlegesen bekövetkező esztétikai, szöveg és/vagy színhibákért a CM Sales, illetve a Szolgáltató felelősséget nem vállal, a Megrendelő hibás teljesítésre hivatkozva árcsökkentést, vagy egyéb igényt nem érvényesíthet a CM Sales-el, illetve a Szolgáltatóval szemben. Az inzertek elkészítéséhez szükséges termékeket Megrendelő köteles a visszaigazolásban rögzített helyre és határidőre leszállítani. Amennyiben a Megrendelő a szállítási határidőt megelőzően egy héttel korábban szállítja le az inzerteket, a CM Sales, illetve a Szolgáltató jogosult az inzertek igazolt raktározási többletköltségének áthárítására a raktározások szerint.

1.1.2 A Megrendelő tudomásul veszi, hogy nem jogosult sem kártérítésre, sem díjvisszatérítésre, sem egyéb igény érvényesítésére, amennyiben a nyomtatott példányszám változása miatt az inzertálásra megrendelt és leszállított termékminta egy része megmarad, vagy a példányok egy részében nem kerül elhelyezésre. Amennyiben a nyomtatott példányszám a visszaigazolásban jelzetthez képest növekszik és a Megrendelőnek nem áll rendelkezésére a megnövekedett mennyiséghez elegendő minta, úgy a Megrendelő jogosult dönteni arról, hogy az egyébként terjesztéssel érintett területek melyikén kerüljön úgy terjesztésre az érintett Kiadvány, hogy a Kiadvány nem tartalmazza a mintát. Amennyiben a nyomott példányszám a visszaigazolásban jelzett példányszámhoz képest csökken és a Megrendelő a mintákat már leszállította, a Megrendelő eldöntheti, hogy a visszaigazolás szerinti áron a Szolgáltató más Kiadványában kéri a minta megjelentetését, vagy a fel nem használt mennyiség visszaszállítását kéri. A visszaszállítás költsége a Megrendelőt nem terheli.

1.1.3 Az inzertek megrendelésével egyidejűleg a Megrendelő szórólap és katalógus esetén minimum 10 db, termékminta esetén minimum 40 db mintát köteles rendelkezésére bocsátani. Megrendelő olyan inzert behúzásának megrendelésére jogosult, amely megfelel a szállítási és kézbesítési adottságoknak, a szezonalitásnak, illetve alkalmas arra, hogy sérülésmentesen szállítható, kézbesíthető legyen. A Megrendelő által biztosított termékmintát a CM Sales, illetve a Szolgáltató jogosult terheléspróbának alávetni. Amennyiben a termékminta a terheléspróbán nem felel meg, a CM Sales jogosult a megrendelést visszautasítani, a létrejött egyedi reklámszerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve a szerződéstől elállni a CM Sales-t, illetve a Szolgáltatót terhelő bármely kötelezettség nélkül. A Megrendelő a minta átadásával kötelezettséget vállal arra, egyben szavatolja, hogy a megjelentetésre, illetve inzertálásra kerülő teljes termékmennyiség az átadott mintával minden paraméterében megegyezik. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az előzetesen átadott minta és az inzertekhez leszállított termékek közötti bármely eltérésből, vagy különbségből, továbbá a minta átadási kötelezettségének elmulasztásából, vagy az inzertek nem megfelelő leszállításából eredő mindennemű kár (pl. kifolyás következtében a Kiadvány sérülése) és igazolt többletköltség (papír-, nyomdai-, szállítási-, raktározási költség stb.) teljes egészében őt, mint Megrendelőt terheli. Inzertek esetében a megrendelés visszaigazolásán feltüntetett szállítási határidő minősül anyagleadási határidőnek.

1.1.4. Amennyiben az anyag átadása, illetve a visszaigazolás után a Megrendelő részéről a reklámanyag tartalma vagy megjelenési módja tekintetében változtatás iránti igény merül fel, úgy ennek bejelentésekor a Megrendelő új, nyomdakész reklámanyagról is köteles gondoskodni. A változtatás iránti igény bejelentésének a módosítási határidőn belül, az új anyag átadásának pedig az anyagleadási határidőig kell megtörténnie. Amennyiben a változtatás iránti igény bejelentésére a módosítási határidőn túl kerül sor, úgy annak jogkövetkezményeire a módosításra vonatkozó rendelkezések megfelelően irányadóak.

2. Amennyiben a Megrendelő bármely késedelmes anyagleadása - inzertek esetében bármely késedelmes szállítása ellenére - a CM Sales, illetve a Szolgáltató tevékenységének eredményeképpen a Reklám közzétételre kerül, - a létrejött jogviszonyok szerint - a CM Sales, vagy az érintett Szolgáltató a vonatkozó Reklám szerződés szerinti ellenértékén túl késedelmi kötbérre is jogosult, melynek mértéke az érintett Reklám net-net árának 25 %-a.

Amennyiben a Megrendelő (vagy az érdekkörébe tartozó személy) bármely késedelmes anyagleadása, illetve inzertek esetében bármely késedelmes szállítása miatt a módosítás nem kivitelezhető, a Szolgáltató a Reklámot az eredeti megrendelés szerinti időpontban, módon és tartalommal teszi közzé, vagy a Megrendelő kifejezett, írásban, futárküldemény, levél, fax vagy e-mail útján az előzetesen meghatározott anyagleadási határidő előtt a CM Sales-hez érkezett kérésére  a Szolgáltató a  közzétételt mellőzi, de a Megrendelő ebben az esetben is köteles:

(i) Magazin Reklám esetén: az érintett Reklám net-net ára + Áfa díj megfizetésére,

(ii) Online Reklám esetén: amennyiben a Reklám nem kerül közzétételre, úgy a Reklám net-net díjának 75%-a + áfa összeget, amennyiben a Reklám közzétételre kerül, úgy a Reklám net-net díjának 100%-a + áfa összeget megfizetni,

(iii) Tablet magazin Reklám esetén a Reklám net-net díjának 100%-a + áfa, amennyiben Mobil display reklám nem kerül közzétételre, úgy a Reklám net-net díjának 75%-a + áfa, amennyiben a Mobil display reklám közzétételre kerül, úgy a Reklám net-net díjának 100%-a + áfa.

3. A Reklám szövegmennyisége, megfogalmazása, grafikai megoldása tekintetében a Megrendelő kérésére a CM Sales ingyenes szakmai véleményt adhat. A CM Sales, illetve a Szolgáltató nem vállal kötelezettséget arra, hogy a Reklámot a közzététel előtt megtekintse. A CM Sales-nak, illetve a Szolgáltatónak nem kötelezettsége azt vizsgálni, hogy a Reklám a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelel-e. A vélemény megtétele nem mentesíti a Megrendelőt az ÁSZF szerint a Reklámokért viselt felelősség alól. A vélemény megadásának, vagy a véleményezés mellőzésének a jogát a CM Sales fenntartja. A véleményadással kapcsolatban a CM Sales mindennemű felelősséget kizár, és fenntartja a jogot arra is, hogy a véleményadás terjedelmét belátása szerint korlátozza.

4. Amennyiben a Reklám szállításának (ide értve az esetleges inzertek átadásának elmaradását is) Megrendelő általi elmulasztása vezet a teljesítés lehetetlenülésére, illetve meghiúsulására, úgy a Megrendelő ebben az esetben is köteles az érintett Reklám net-net ára összegű kötbér megfizetésére.

5. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az árlistában, illetve Médiaajánlatban szereplő árak csak a Reklám közzétételének árára vonatkoznak, így amennyiben a Megrendelő a Reklám előállításával vagy annak esetleges átdolgozásával, kijavításával a CM Sales-t bízza meg, ezt a CM Sales egyedi, külön díjazásért vállalja.

6. A CM Sales, vagy a Szolgáltató, az általa készített reklámanyagot megküldi a Megrendelő részére. Amennyiben a Megrendelő a változtatási javaslatait az anyagleadási határidőig visszaküldi, a CM Sales, illetve a Szolgáltató a kért változtatásokat azok teljesíthetősége szerint figyelembe veszi. Amennyiben határidőn belül változtatás iránti kérelem nem érkezik, illetve a Megrendelő nem igényli a reklámanyag megküldését, úgy a CM Sales, illetve a Szolgáltató által a Megrendelő megrendelése alapján készült reklám a Megrendelő által elfogadottnak minősül.

7. Megrendelő kijelenti és szavatol azért hogy az általa közölt adatok, információk és az átadott hirdetési anyag tartalma (ide értve azokat az eseteket is, ha a reklámanyagot a Megrendelő kérésére a CM Sales, vagy a Szolgáltató készíti) a valóságnak megfelel, nem sérti harmadik személy jogait (így többek között szerzői jogokat, iparjogvédelmi oltalom alatt álló alkotásokhoz fűződő jogokat, védjegyhez fűződő jogokat, személyhez fűződő jogokat), a vonatkozó jogszabályoknak, szakhatósági előírásoknak megfelel, nem esik reklámtilalom vagy korlátozás alá, így különösen nem ütközik a Grtv. és az Fttv. általános és speciális reklámtilalmaiba és reklámkorlátozásaiba, az Mttv., Smtv., rendelkezéseibe, valamint az NMHH rendeleteibe, iránymutatásaiba, állásfoglalásaiba, illetve az ÁSZF-ben hivatkozott vonatkozó iparági kódexbe. A Megrendelő szavatol azért, hogy amennyiben azt jogszabály, szakhatósági rendelkezés előírja, úgy az általa megrendelt Reklám, illetve az átadott hirdetés tartalmazza a szükséges figyelmeztetéseket, felhívásokat, amennyiben pedig a reklámanyagot a Megrendelő megrendelése szerint a CM Sales, vagy a Szolgáltató készíti, úgy a vonatkozó információkat megadta. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa közölt adatok és információk valóságáért, tartalmáért, tényállításaiért, vizuális megjelenítéséért, a Reklámban közölt információk, adott esetben szükséges figyelmeztetések helytállóságáért és harmadik személyek fent felsorolt jogainak a Reklám által történő megsértéséért kizárólag a Megrendelőt, illetve a Reklámozót terheli felelősség.

 

VII. A REKLÁM VISSZAUTASÍTÁSA

1. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy nem tehető közzé, visszautasítható, illetve amennyiben a folyamatos megjelenések esetében az lehetséges, a közzététele felfüggeszthető az olyan Reklámnak, amely jogszabályba ütközik, és/vagy sérti a Magyar Reklámetikai Kódex normáit, illetve a vonatkozó iparági kódex(ek)et, így különösen Magyar Lapkiadók Egyesületének Társszabályozási Magatartási Kódexét, továbbá az olyan Reklám, amely – a fogyatékosság tárgya szerint - a Szolgáltató, vagy a CM Sales egyoldalú megítélése szerint:

(a) a Szolgáltató arculatával, szellemiségével, üzletpolitikájával össze nem egyeztethető,

(b) a Szolgáltató reklámpiaci és/vagy üzleti érdekeit közvetlenül, vagy közvetett módon sérti (például a Szolgáltató Médiumának fogyasztói körére épülő harmadik félnek értékesített reklámfelületeket tartalmazó Médiumok, Szolgáltató versenytársának Reklámja, stb.),

(c) technikai illetve terjedelmi okból nem teljesíthető, ide értve azt az esetet is, ha a jelen ÁSZF szerint hivatkozott Szolgáltatói technikai, műszaki paraméterek nem teljesülnek a Reklám tekintetében,

(d) az adott Szolgáltató feltételrendszerébe ütközik,

(e) az érintett Szolgáltató saját közleményének megtévesztő látszatát kelti vagy keltheti,

(f) az NMHH vagy más illetékes hatóság által - akár hivatalos, akár informális úton – kifogásolt, az NMHH rendeleteibe, iránymutatásaiba, állásfoglalásaiba ütköző,

(g) jelen ÁSZF bármely rendelkezését sérti, vagy azzal ellentétes.

2. A Reklám jogszabályba ütközése esetén, a CM Sales azonnali hatállyal jogosult felmondani a reklámszerződést, illetve jogosult attól részben, vagy egészben elállni még abban az esetben is, ha a Reklámot, illetve a megrendelést már korábban visszaigazolta. A felmondási okokra irányadóak a jelen cím 5. pontjában foglaltak is.

3. Amennyiben a Megrendelő vitatja a CM Sales azon álláspontját, amely szerint a Reklám szövege a Magyar Reklámetikai Kódex, a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló 2001. évi XCVI. törvény, illetve más jogszabály, valamint vonatkozó iparági kódex, az NMHH rendeletei, irányelvei, állásfoglalásai, más illetékes hatóság rendelkezéseibe ütközik, és Megrendelő a Reklám megjelentetéséhez ragaszkodik, a CM Sales kikérheti az Önszabályozó Reklámtestület állásfoglalását. A jelen rendelkezés szerinti eljárás nem rontja le az ÁSZF azonos tárgykörben tett rendelkezéseit, így az ÁSZF-ben foglalt jogokat és kötelezettségeket és a felelősségi viszonyokat sem.

Amennyiben a Reklám szövegének vitás része a vállalkozás neve, megjelölése, illetve árujelző (ideértve a védjegyet és földrajzi árujelzőt), úgy CM Sales bármikor követelheti az erre vonatkozó okirat (pld.: védjegyokirat) bemutatását.

4. Amennyiben a Reklám közzétételét a Szolgáltató azért tagadja meg, mert azzal szemben az NMHH vagy más illetékes hatóság - akár hivatalos, akár informális úton - kifogást emelt, a Megrendelő köteles a reklámanyagot a Szolgáltató kérésének megfelelően, a kérés közléstől  számított 10 napon belül saját költségén átdolgozni. Az ebből adódó esetleges késedelmes teljesítés, illetve a teljesítés elmaradása a CM Sales-nek, vagy a Szolgáltatónak nem róható fel. A teljesítés ilyen okból való elmaradása esetén a Megrendelő köteles az érintett reklám(ok) net-net árának megfizetésére.

5. Amennyiben az azonnali hatályú felmondást, vagy elállást a szavatossági kikötések megsértése, illetve a Reklám jogszabályba, vagy a Magyar Reklámetikai Kódex és/vagy a vonatkozó egyéb iparági kódex rendelkezéseibe való ütközés alapozza meg, és az azonnali hatályú felmondásra, vagy elállásra a reklámszerződés megkötését követően derül fény, úgy a Megrendelő köteles a létrejött jogviszonyok szerint a CM Sales-nek, vagy a Szolgáltatónak az érintett Reklám (egyéb megjelenés) net-net összegű díjával azonos mértékű kötbért megfizetni.

6. Abban az esetben, ha a Megrendelővel szemben (fizetésre kötelezett személlyel szemben) csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul, vagy egyébként fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet áll fenn vele szemben, vagy amikor a publikus céginformációk alapján nem ítélhető meg a Megrendelő cég pénzügyi helyzete, fizetőképessége, úgy a CM Sales jogosult az újabb szerződés megkötését, illetve a megrendelés elfogadását megtagadni, illetve folyamatos megrendelés (teljesítés) esetén a Megrendelő további Reklámjainak átvételét felfüggeszteni, a közzétételt leállítani, visszautasítani, vagy előrefizetést kikötni, továbbá a már létrejött egyedi reklámszerződéseket azonnali hatállyal felmondani (kivéve, ha ezek bármelyikét jogszabály zárja ki, pld.: csődeljárás során ideiglenes fizetési haladék).

7. Amennyiben a Megrendelő érdekkörébe tartozó okból nem tehető közzé a Reklám (vagy egyéb megjelenés), úgy az nem eshet a CM Sales, illetve a Szolgáltató terhére. A Megrendelő érdekkörébe tartozó késedelemre, hibás anyagok átadására, illetve a mindezekből folyó esetleges lehetetlenülésre, illetve meghiúsulásra megfelelően irányadó a jelen szabály. A CM Sales-el, illetve a Szolgáltatóval szemben kártérítési, szavatossági vagy bármely más igény érvényesítése ilyen esetekben kizárt. A CM Sales, illetve a Szolgáltató ezen esetekben is az ÁSZF szerinti jogokat érvényesítheti.

8. Magazin reklámra vonatkozó speciális feltételek

8.1 A mintamennyiség előzetes rendelkezésre bocsátásának elmulasztása esetén a CM Sales a már megkötött egyedi reklámszerződéseket jogosult felmondani, illetve azoktól elállni. Az ilyen Reklámok közzététele érdekében a CM Sales nem köteles intézkedni, az ilyen Reklámok közzétételére a Szolgáltató nem köteles.

A CM Sales jogosult továbbá a visszaigazolás ellenére az inzertek megjelentetését is visszautasítani, és a létrejött egyedi reklámszerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve attól részben, vagy egészben elállni, ha a CM Sales-nek, vagy a Szolgáltatónak átadott minták súlyukban, méretükben, vagy egyéb paraméterükben nem egyeznek meg az inzertálásra leszállított teljes mennyiséggel. A teljesítés jelen pont alapján történő megtagadása, vagy elmaradása esetén CM Sales-t, illetve a Szolgáltatót kártérítési, vagy bármely egyéb kötelezettség nem terheli, de a Megrendelő ilyen esetben is köteles az érintett reklám(ok) net-net árának megfizetésére.

 

VIII. MEGJELENÉS, KÖZZÉTÉTEL

1. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Reklámban (ideértve az inzertként elhelyezésre kerülő anyagokat is) nem használhatja fel a Szolgáltató Médiumának a védjegyét, egyéb megkülönböztető megjelölését, emblémáját, betűtípusát, tördelését, továbbá a Reklám nem keltheti az olvasóban azt a látszatot, mintha az adott anyag Szolgáltató által, vagy érdekében eljáró bármely személy által készített szerkesztőségi anyag lenne.

2. A Megrendelőnek a Reklám szövegét a Magyar Tudományos Akadémia által közzétett helyesírási szabályoknak, a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló törvény, a Grtv., az Fttv., a Tpvt., valamint az NMHH rendeletei, állásfoglalásai, irányelvei rendelkezéseinek megfelelően kell elkészítenie. (Kivételt képezhetnek a szójátékok, a szójáték-jellegnek azonban egyértelműen ki kell tűnnie.) A CM Sales, vagy a Szolgáltató a Reklám szövegében a magyar helyesírás szabályainak megfelelő javításokat a Megrendelővel való egyeztetés nélkül is elvégezheti. Amennyiben a CM Sales megítélése szerint a Reklám szövegében - értelmezési probléma miatt vagy egyéb okból - érdemi változtatásra is szükség van, ezt a Megrendelővel egyeztetve kell elvégezni.

3. Amennyiben a megfelelő időben leadott Reklám a Megrendelőn kívülálló okból nem jelenik meg, a Megrendelő elsősorban ugyanazon, másodsorban az adott Szolgáltató más – a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó - Médiumában (termékében) való megjelenést kérhet azonos értékben, vagy ha a teljesítés már nem áll a Megrendelő érdekében, vagy a Szolgáltató a fenti igényeket nem kívánja, vagy tudja teljesíteni, a szerződést írásban, levél, fax vagy e-mail útján felmondhatja., Amennyiben az elállás feltételei fennállnak, a Megrendelő részben, vagy egészben elállhat a szerződéstől.

Súlyos teljesítési hiba esetén, a Megrendelő elsősorban a Reklám ismételt, kifogástalan megjelenését kérheti, választása szerint ugyanazon – a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó - Médiumában, vagy azonos reklámfelületi értékben az érintett Szolgáltató más – a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó - Médiumban, másodsorban pedig a hibával arányos mértékű díjcsökkentésre tarthat igényt. Kisebb hibák esetén a hibával arányos értékű, egyeztetett mértékű kedvezményre, vagy megjelenésre tarthat igényt a Megrendelő.

4. A Reklámnak a reklámfelületen való elhelyezésére vonatkozó speciális kérelem befogadhatóságát az érintett Médium struktúrája és a vonatkozó igények száma határozza meg. A speciális elhelyezésre vonatkozó kérelem befogadása nem kötelezettség. Az ilyen igényt a szerződés megkötése előtt a CM Sales a Szolgáltatóval egyezteti, és ennek függvényében a Megrendelőnek visszaigazolja. A speciális elhelyezés feláras. Amennyiben az egyeztetés, illetve visszaigazolás ellenére a Reklám nem a kért speciális helyen jelenik meg, úgy a CM Sales-el, vagy a Szolgáltatóval szemben kár, vagy egyéb igény nem érvényesíthető, azonban a megállapodásban megjelölt speciális helyért nem számítható fel felár. A speciális elhelyezési lehetőségeket a Médiaajánlat tartalmazza.

5. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben nem kér speciális elhelyezést, vagy az igény nem elfogadott, úgy a Reklám elhelyezését a Szolgáltató határozza meg. A Megrendelő tudomásul veszi továbbá, hogy a Reklám vizuális- és szövegkörnyezetével kapcsolatban semmiféle igényt nem támaszthat.

6. PR cikket a Smtv., Grtv., az Fttv., a Tpvt. és a Magyar Reklámetikai Kódex alapján úgy kell közzétenni, hogy annak reklám jellege egyértelműen kiderüljön. A CM Sales a reklámjelleg egyértelművé tétele céljából a PR cikket „HIRDETÉS” felirattal vagy a Szolgáltató által meghatározott, ezekkel egyenértékű módon jelöli meg. Amennyiben a megjelenítendő PR cikket, anyagot a Megrendelő bocsátja a CM Sales, illetve a Szolgáltató rendelkezésére, úgy a Megrendelő a www.cmsales.hu weboldal elérhető „Támogatott megjelenések és PR cikkek szabályrendszere” megfelelő alkalmazása alapján köteles a reklám jelleg megjelölésére. A PR cikk nem álcázhatja a cikk valódi természetét. A PR cikkben foglalt információ szabatos, kiegyensúlyozott, valós, tárgyilagos és elegendően teljes kell hogy legyen ahhoz, hogy a fogyasztó meg tudja alkotni saját véleményét a reklámozott áruról, illetve szolgáltatásról. Az információ nem lehet félrevezető azáltal, hogy elferdít, túlzottan kihangsúlyoz, vagy elhallgat tényeket. Ellenkező esetben a közzététel jogkövetkezmények nélkül megtagadható az ÁSZF szerint jogkövetkezmények megfelelő alkalmazása mellett.

7. Támogatás esetén a Támogató, vagy az általa megjelölt más vállalkozás megnevezését, illetve megjelölést úgy kell nyilvánosságra hozni (közzétenni, illetve feltüntetni), hogy a támogatás tényéről a Szolgáltató minden fogyasztója tudomást szerezzen. A Támogatás közzétételére, illetve a Támogatás feltüntetésére megfelelően irányadó a www.cmsales.hu weboldalon található Támogatott megjelenések és PR cikkek szabályrendszere.

8. Magazin reklámra vonatkozó speciális feltételek

8.1 A Szolgáltató nyomtatott Kiadványai esetében - a tematikus Kiadványok és oldalak kivételével - a Reklámmal azonos oldalpáron nyilvánvalóan konkurens Megrendelő Reklámjai nem kerülnek közlésre.

8.2. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a nem meghatározott helyre szóló megrendelés esetén az inzertek akár példányonként eltérő helyre, illetve konkurens Reklám mellé is kerülhetnek, erre tekintettel kártérítés iránti, szavatossági, vagy egyéb igény nem érvényesíthető.

8.3. Ugyanazon Megrendelő különböző termékeinek egyazon hirdetési oldalon való elhelyezése nem kizárható, vagy kifogásolható.

8.4 A CM Sales a Megrendelőtől átvett kéziratos, illetve nyomdakész anyagot csak a Megrendelő kifejezett írásbeli kérésére, a Megrendelő költségére küldi vissza. A jelen rendelkezés irányadó arra az esetre is, ha az anyagokat a Szolgáltató vette át a Megrendelőtől. Ezen anyagokat a CM Sales, vagy a Szolgáltató a Reklám megjelenését követő 3 hónapig őrzi meg. Ezt követően - eltérő megállapodás hiányában - az anyagok megsemmisítésre kerülnek.

8.5 Magazin reklám esetében amennyiben Megrendelőnek folyamatos, több Reklám megjelentetésére vonatkozó szerződése van és a következő szám anyagleadási határidejének lejártáig nem ad át új anyagot, a Szolgáltató automatikusan a legutolsó megjelent Reklám közzétételét ismétli meg, amely szerződésszerű teljesítésnek minősül.

8.6 A nyomdai megjelenítés során megfelelő eredeti anyagok esetén is előfordulhatnak kismértékű szín- és tónusbeli eltérések, amelyek azonban nem minősülnek hibás teljesítésnek.

9. Online Reklámra vonatkozó speciális feltételek

9.1 A CM Sales, illetve a Szolgáltató az Online reklám kreatívjait megjelenés előtt teszteli. A tesztelés során felmerülő technológiai és tartami hibák megjelenés előtti korrigálása a Megrendelő felelőssége. A Speciális reklámok tesztelésénél az alábbi főbb kritériumok az irányadóak:

(i) cookie (egy felhasználó egy nap egyszer találkozzon a reklámmal),

(ii) bezárhatóság (bezár gomb),

(iii) kikapcsolható hang („kikapcs” gomb),

(iv) céloldal (a kreatívnak alapesetben kattinthatónak, és létező céloldalra vezetőnek kell lennie),

(v) max. 8 másodpercig zavarhatja az oldal funkcióit,

(vi) a logót nem takarhatja,

(vii) méret (max. 50 kbyte).

9.2 A CT (átkattintás) alapú Reklám megrendelése esetén, amennyiben az egyedi reklámszerződésben meghatározott kampány időszak első harmadában az átkattintási arány (CTR) 0,1%-nál kisebb, úgy a Szolgáltató jelzése alapján a CM Sales a teljesítés hatékonyságának növelése érdekében jogosult a reklámanyag cseréjét kérni. Abban az esetben, ha Megrendelő nem biztosít csereanyagot, vagy a csereanyag ellenére is az átkattintási arány (CTR) 0,1%-nál kisebb marad, úgy a Szolgáltató egyetértése esetén a CM Sales a Megrendelő előzetes értesítését követően jogosult azonos értékben átváltani a kampányt, illetve annak a nem teljesült részét AV (megjelenés) alapú kampányra. A Megrendelő a jelen rendelkezés kifejezetten elfogadja.

10. Mobil Reklámra vonatkozó speciális feltételek

10.1 A CM Sales, illetve a Szolgáltató a Mobil reklám kreatívjait megjelenés előtt teszteli. A tesztelés során felmerülő technológiai és tartami hibák megjelenés előtti korrigálása a Megrendelő felelőssége. A Speciális reklámok tesztelésénél az alábbi legfőbb kritériumok az irányadóak:

(i) cookie (egy felhasználó egy nap egyszer találkozzon a reklámmal) – bezárhatóság (bezár gomb),

(ii )kikapcsolható hang („kikapcs” gomb),

(iii) céloldal (a kreatívnak alapesetben kattinthatónak, és létező céloldalra vezetőnek kell lennie),

(iv) max.5 másodpercig zavarhatja az oldal funkcióit,

(v) a logót nem takarhatja,

(vi) méret (max. 50 kbyte).

10.2 A CT (átkattintás) alapú Mobil display reklám megrendelése esetén, amennyiben az egyedi reklámszerződésben meghatározott kampány időszak első harmadában az átkattintási arány (CTR) 0,1%-nál kisebb, úgy a Szolgáltató jelezése alapján és egyetértése mellett, a CM Sales a teljesítés hatékonyságának növelése érdekében jogosult a reklámanyag cseréjét kérni. A Megrendelő a jelen rendelkezés kifejezetten elfogadja.

11. Online, Mobil és Tablet Reklámokra vonatkozó speciális rendelkezések

11.1 A Reklám megrendelése esetén a Megrendelő a szerződés hatálya alatt, de legfeljebb a szerződés megkötésétől számított 1 évig online hozzáférést kap(hat) az Adverticum Zrt. adszerveréhez saját kampányainak követésére. Külön kérésre kivonat is megküldésre kerül(het) egy-egy kampány statisztikájából.

Tablet magazin reklám megrendelése esetén a Megrendelő csak abban az esetben kaphatja meg az itt hivatkozott hozzáférést, ha a kampány az Adverticum Zrt. rendszerén keresztül méri a CM Sales.

11.2 A CM Sales ellenkező és kifejezett előzetes tájékoztatása hiányában az egyes online kampányok teljesítése szempontjából az Adverticum Zrt. által mért adatok az irányadóak.

 

IX. REKLÁM DÍJAK

1. A Médiaajánlat a www.cmsales.hu oldalon érhető el.

2. A Megrendelő a Médiaajánlat szerint lekötheti a tárgyévre kedvezményt biztosító reklámmennyiséget. A kedvezményt biztosító reklámmennyiség lekötését CM Sales pénzügyi biztosíték rendelkezésre bocsátásához kötheti. Ebben az esetben már az elsőként megjelenő Reklám ára is kedvezményesen fizethető. Amennyiben a Megrendelő a tárgyévre előre lekötött mennyiséget részben lemondja, a kedvezmények rendszere a ténylegesen leadott Reklám mennyisége függvényében változik, adott esetben a kedvezmény elvész. A kedvezmények rendszere, valamint a kedvezmény elvesztésének jogkövetkezménye az egyedi szerződésekben kerül meghatározásra.

3. A mindenkor alkalmazandó tarifaárakból kiinduló árképzés, illetve az árak év közben való megváltoztatásának a joga (ideértve az éves lekötés után járó kedvezményes árakat is) fenntartott. A reklámárak megváltoztatása esetén a CM Sales az új árakról legalább 30 nappal (Online, Mobil, illetve tablet Reklám esetén 15 nap) a változás hatályba lépését megelőzően e-mail útján értesíti a Megrendelőt. A változások közlése előtt kötött egyedi reklámszerződések esetén – a megjelenés idejétől függetlenül –a módosítást közvetlenül megelőző árak kerülnek alkalmazásra.. A Megrendelő a jelen rendelkezést kifejezetten elfogadja.

 

X. FIZETÉSI FELTÉTELEK, SZÁMLÁZÁS

1. A Megrendelő felé a számlákat az ÁSZF szerint létrejött vonatkozó jogviszonyok szerint a CM Sales, vagy a Szolgáltató – kifejezett eltérő megállapodás hiányában – megrendelésenként, teljesítés után és azzal arányban, legkésőbb a megjelenést követően állítja ki 15 (tizenöt) naptári napos fizetési határidővel. Készpénzes fizetésre legfeljebb a 2003. évi XCII. törvényben meghatározott összeghatárig és rendelkezések szerint van lehetőség. A Szolgáltató nyomtatott Kiadványai esetében a számlához támpéldányt mellékel.

2. Az ÁSZF II. cím 3.1 pontjában hivatkozott Szolgáltatók esetében (ahol a CM Sales a hivatkozott Szolgáltatók nevében és javára kötött szerződést), ezen Szolgáltatók külön-külön a számla kiállítói.

3. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Polgári Törvénykönyvben a vállalkozások közötti szerződésekre meghatározott mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni az ÁSZF szerint létrejött jogviszonyok szerinti jogosult(ak)nak. Ilyen esetben a jogosultak a jogszabályból folyó egyéb igények, illetve költségek érvényesítésére is jogosultak. Amennyiben Megrendelő a CM Sales, vagy Szolgáltató felhívására nem teljesíti fizetési, vagy számlaadási kötelezettségét, úgy jelen ÁSZF hatálya alá tartozó bármely szerződését azonnali hatállyal felmondható, vagy az esedékes megrendelések teljesítése felfüggeszthető, vagy az új megrendelések befogadása megtagadható a tartozás rendezéséig, továbbá előrefizetés is kiköthető. A létrejött jogviszonyok szerint a CM Sales, illetve a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy számlakövetelését a jogszabályi keretek között – akár harmadik félen, így különösen követelésbehajtó cégen keresztül – bármikor érvényesítse.

4. A CM Sales jogosult előrefizetést kikötni az alábbiak szerint;

(i) amikor a publikus céginformációk alapján nem ítélhető meg a Megrendelő cég pénzügyi helyzete, fizetőképessége, vagy ha a Megrendelő (értve ez alatt a Szolgáltatókkal szemben fizetésre kötelezett személyt) ellen csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul, vagy van folyamatban, vagy egyébként fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet áll fenn, vagy fenyeget a szerződés megkötését megelőzően, vagy azt követően,

(ii) ha a támogatói megállapodás, vagy a felek megállapodása ilyen rendelkezést tartalmaz.

Az előrefizetést a Megrendelőnek a CM Sales által kiállított előleg bekérő levél fizetési határidejéig kell teljesítenie. Ennek elmaradása esetén a CM Sales az adott megrendelést nem köteles elfogadni, illetve a már létrejött egyedi reklámszerződéseket azonnali hatállyal felmondhatja, vagy gyakorolhatja az elállást. A CM Sales, illetve a Szolgáltató a Reklám ellenértékének beérkezéséig nem köteles a Reklám közzététele iránt intézkedni.

5. A számla ellenértékét a számla szerinti pénznemben kell rendezni.

6. A számla kiegyenlítésével kapcsolatos bankköltségek a Megrendelőt terhelik. Külföldi Megrendelő megrendelése esetén a külföldi és a belföldi bankköltség is a Megrendelőt terheli.

7. A fizetés teljesítésének időpontja a CM Sales (értve ezalatt az ÁSZF szerint létrejött jogviszonyok szerinti jogosult Szolgáltatót) bankszámláján történő jóváírás időpontja. Bármely számlával kapcsolatos kifogás csak a vitatott tételt érinti, a többi tétel, valamint a számla esedékességén nem változtat.

8. Kizárólag számlával kapcsolatos kérdéseket, kifogásokat, annak kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül, írásban kell közölni. E határidőn túl reklamációnak helye nincs.

9. A jelen cím szerint szabályozott megtagadás, felfüggesztés, illetve felmondás eredménytelen előzetes felszólítást követően gyakorolható, ahol a felszólítás megtétele e-mail útján is gyakorolható.

10. A jelen ÁSZF szerint hivatkozott kötbér alapja a Reklám net-net ára. A kötbér, értesítő levélben kerül kiterhelésre, ellenkező rendelkezés hiányában 8 (nyolc) naptári napos fizetési határidővel.

 

XI. FELELŐSSÉG

1. A Megrendelő szavatolja, hogy: (i) a Reklám közzétételére irányuló szerződés megkötésére, a vonatkozó megrendelések megtételére jogosult, illetve jogosított, (ii). az általa megrendelt megjelenés, illetve Reklám a vonatkozó jogszabályoknak megfelel, ide értve különösen a megjelenések, illetve Reklámok tartalmát és tényállításait, (iii) az általa megrendelt megjelenés, illetve Reklám nem sérti harmadik személyek jogát, a megrendelés megtétele harmadik személy jóváhagyásától nem függ. A CM Sales, illetve a Szolgáltató mindennemű felelősségét kizárja a fent hivatkozott szavatolások sérelme, a megrendelt megjelenésben, illetve Reklámban felhasznált jogi oltalom alatt álló elemek felhasználási jogának megléte tekintetében, továbbá a személyhez fűződő jogok sérelme esetén, továbbá bármely egyéb,a fentiek sérelméből adódó, vagy arra részben, vagy egészében visszavezethető okból keletkezett bármely igényért is.

2. Amennyiben a megrendelt megjelenés, Reklám, illetve reklámanyag közzététele valamely jogszabályt megsért, személyhez fűződő jog sérelmére vezet, vagy egyébként harmadik személy jogát, vagy jogos érdeket sérti, vagy veszélyezteti, és a CM Sales-el, vagy a Szolgáltatóval, és/vagy mindezek vezető tisztségviselőjével szemben mindebből folyóan polgári perben, vagy egyéb úton igényt érvényesítenek, úgy a Megrendelő köteles közvetlenül és haladéktalanul a – a ÁSZF szerint létrejött jogviszonyok szerint - CM Sales-nél, vagy a Szolgáltatónál felmerült kárt, igényt és költséget megtéríteni (értve ezalatt korlátozás nélkül a kártérítés, sérelemdíj, bírság, eljárási díjak és jogi költségek megtérítését) a CM Sales-nek, vagy az érintett Szolgáltatónak. A jelen rendelkezés irányadó arra az esetre is, ha a a CM Sales, illetve a Szolgáltató, vagy ezek valamelyikének a vezető tisztségviselője terhére rótt bírság, vagy bármely igényérvényesítés a Megrendelő szavatosságvállalásának megsértéséből ered.

3. A CM Sales és a Szolgáltató a részére átadott reklámanyagot szerzői, médiajogi, sajtó, illetve reklámetikai szempontból nem ellenőrzi, az ebből keletkező bármilyen kár, bírság, polgári jogi igény a Megrendelőt terheli. A Megrendelő a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten átvállalja szerzői, reklám- és médiajogi, versenyjogi, továbbá a polgári jogi szabályok be nem tartása miatt, az átadott reklámanyagokkal kapcsolatban a Szolgáltatóra és/vagy a CM Sales-re, vagy ezen személyek vezető tisztségviselőjére kiszabott bírságok (így különösen az NMHH, illetve a szervei által kiszabott bírságok), kártérítési, illetve polgári jogi igények megtérítését.

4. A Megrendelő szavatol azért, hogy a Reklámban szereplő minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség tekintetében szükséges nyilatkozat tekintetében a vonatkozó jogszabály szerint jár el. Az ennek elmulasztásából származó következményekért a Megrendelő korlátlanul felelős.

5. Megrendelő felel minden olyan hibáért és kárért, amely az általa biztosított eredeti anyagok (pl. ábrák, grafikák, emblémák stb.) rossz minőségéből vagy hiányosságából (ide értve a reklám, illetve külön ágazati szabályokban előírt kötelező tájékoztatás, figyelmeztetés elmaradását, vagy elégtelenségét, valamint a hibás adatszolgáltatást is) fakad. A Megrendelő felelőssége, hogy a biztosított anyagok megfeleljenek a ÁSZF szerint hivatkozott Szolgáltatói technikai, műszaki specifikációknak.

6. A CM Sales, illetve a Szolgáltató, a Reklám leadását követő, a Reklám módosításának minősülő változtatásból eredő hibáért csak akkor felelős, ha módosítást nem a Megrendelő kérte, illetve a módosításra a ÁSZF és/vagy az ÁSZF alapján létrejött egyedi szerződés nem adott lehetőséget. A határidőben kért, de nem teljesíthető módosítási igények tekintetében, továbbá az anyagleadási határidőt követően leadott és esetlegesen teljesített módosításokkal kapcsolatos felelősségét a CM Sales és Szolgáltató kizárja.

7. A Megrendelő visszavonhatatlanul átvállalja a Szolgáltatótól, mint a Reklám közzétevőjétől a szavatosságvállalása megsértéséből, továbbá a Grtv. és Fttv. szerint a reklámszolgáltatóval, a Reklámozóval és a Reklám közzétevőjével egyetemlegesen fennálló felelősségéből származó mindazon bírságot, kártérítést, sérelemdíjat, költséget, illetve polgári jogi igényt, amit a hivatkozott törvények és a jelen ÁSZF Megrendelő általi megszegése folytán az illetékes hatóságok, vagy harmadik személyek a Szolgáltatóval, vagy annak vezető tisztségviselőjével szemben érvényesítenek.

8. A jelen cím szerinti felelősségi viszonyok, illetve felelősség- és tartozásátvállalás alapján a Megrendelő köteles a jogosulttal szemben közvetlenül helytállni, a jogosultnak az esedékességkor megfizetni az előzőekben említett bármely bírságot, kártérítést, sérelemdíjat, egyéb igényt, illetve igazolt költséget. Abban az esetben, ha Megrendelő közvetlen helytállása a jogszabályi keretek között nem lehetséges, és a helyt álló személy, vagy annak vezető tisztségviselője állt helyt, illetve térítette meg az igényeket, úgy a Megrendelőnek a helyt álló társaság, vagy személy felé van feltétlen és azonnali megtérítési kötelezettsége.

9. Közös hirdetés esetén a megrendelést leadó Megrendelő a Reklámban foglalt további hirdetésért is, az egyébként rá vonatkozó felelősségi szabályok szerint felelős. A Megrendelő szavatolja, hogy jogosult az ilyen Reklám megrendelésére is, különös figyelemmel a XI. 1. pontban rögzített szavatolásokra. A Megrendelő a közös hirdetésben részes féllel egyetemlegesen felelős. Az ezen körülményről a részes fél felé történő tájékoztatásért a Megrendelő felelős .Egyebekben az ÁSZF általános szabályaihoz képest különös szabálynak minősül a közös hirdetésekért viselt egyetemleges felelősség.

10. A Megrendelő kizárólagosan felel az általa közölt adatok, és minőségtanúsítás nyilatkozat valódiságáért, továbbá a megtévesztő és az összehasonlító reklám tilalmára vonatkozó rendelkezések megsértése esetén, a Grtv.-ben meghatározott kivételekkel.

11. A Megrendelő az eljáró hatóság felhívására a Reklám részét képező tényállítás valóságát igazolni köteles. Amennyiben a Megrendelő nem tesz eleget ezen kötelezettségének, úgy kell tekinteni, hogy a tényállítás nem felelt meg a valóságnak. Megrendelő az ezen jogszabályi kötelezettségének elmulasztása következtében felmerülő valamennyi kár, bírság és kapcsolódó költség megtérítésére köteles.

12. Amennyiben a Megrendelő által számítógépes adathordozón leadott anyagban meglévő hibák a CM Sales-nek, illetve a Szolgáltatónak történt megküldéskor nem, vagy csak aránytalan nehézséggel lettek volna felismerhetők, és emiatt a Reklám hibásan jelenik meg, továbbá, ha a Megrendelő a megküldött reklámanyagot jóváhagyta, a CM Sales, illetve a Szolgáltató a hibás teljesítésért nem felel. Nem felel a CM Sales, illetve a Szolgáltató a sorozatban megjelenő Reklámban meglévő hibáért, ha a Megrendelő az eredeti első megjelenést követő 14 napon belül nem élt reklamációval.

13. A Megrendelő tudomásul veszi, és kifejezetten elfogadja, hogy a CM Sales-el és/vagy a Szolgáltatóval szemben kár, vagy bármely egyéb igény csak a fogyatékossággal érintett Reklám ára mértékéig érvényesíthető és kizárólag a hiba, illetve sérelem mértékével arányosan.

14. A CM Sales, vagy Szolgáltató felelőssége – az ÁSZF XI. cím 13. pontjának keretei között - kizárólag a tényleges közvetlen károkra korlátozódik. A CM Sales, illetve a Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősségét bármiféle közvetett vagy következményi, illetve biztatási jellegű kárért, ideértve többek között az elmaradt hasznot, a költségeket, illetve a sérelemdíjat is, kivéve, ha a jelen rendelkezés szerinti valamely feltétel alkalmazását jogszabály kifejezetten kizárja. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Médiaajánlatban meghatározott, illetve az egyedi szerződésben kikötött reklámárak a jelen és az ÁSZF egyéb pontjaiban meghatározott felelősségkorlátozásokra is tekintettel lettek az adott mértékben megállapítva.

15. A Megrendelő a számlázásra vonatkozó reklamáción, illetve kifogáson kívüli mindennemű további reklamációt a Reklám megjelenését követő 14 (tizennégy) naptári napon belül köteles a CM Sales-nek írásban, levél, fax vagy e-mail bejelenteni. Határidőn túli reklamációt a CM Sales nem fogad el, amit a Megrendelő kifejezetten tudomásul vesz.

16. A CM Sales, illetve a Szolgáltató felelősségének kizárására, illetve korlátozására vonatkozó rendelkezések, irányadóak és alkalmazandóak a CM Sales, illetve a Szolgáltató vezető tisztségviselőire, munkavállalóira, megbízottjaira, illetve teljesítési segédeire is.

17. Vis major miatt elmaradt, vagy hibásan teljesített Reklám közzétételéért a CM Sales, illetve a Szolgáltató semmiféle igényt nem fogad el.

 

XII. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Abban az esetben, ha a kötbér mértékének, illetve alapjának a számítása kapcsán kétség, vagy vita merül fel, úgy a kötbérek számításánál a Reklám net árát kell figyelembe venni.

2. A CM Sales, illetve a Szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy valamely ár-megállapítási tényező jogtalan igénybevétele esetén visszaigényelje a jogtalanul igénybevett előnyt abban az esetben is, ha az adott megrendelést már visszaigazolta, de a jogosulatlan előny igénybevételére utóbb derült fény. A jelen rendelkezés irányadó arra az esetre is, ha az egyedi szerződés meghatározott feltétel bekövetkeztének az esetére biztosít valamely előnyt, de a vonatkozó feltétel nem teljesül.

3. Az ÁSZF-ben a CM Sales, illetve a Szolgáltató részére megállapított jogok nem kizárólagos jellegűek, illetve azok együttesen is alkalmazhatóak. Amennyiben a CM Sales, és/vagy a Szolgáltató az ÁSZF-ben meghatározott jogát nem gyakorolja, az nem értelmezhető joglemondásként.

4. A Felek a jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseket békés úton próbálják meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén a helyi bíróság hatáskörébe tartozó perekre a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki. A megyei törvényszék hatáskörébe tartozó perek esetében a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény illetékességi szabályai az irányadóak. Alkalmazandó jog: a magyar jog.

5. A jelen Általános Szerződési Feltételek 2015. október 1. napjától visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig maradnak hatályban. Az ÁSZF-nek részei az abban hivatkozott dokumentumok, szabályzatok (pld.: Hirdetési anyagleadási paraméterek). Az ÁSZF-ben és az egyedi szerződésekben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok az irányadóak. A CM Sales, úgy is, mint Hirdetésértékesítő - a jogszabályi keretek között - fenntartja az ÁSZF és az abban hivatkozott dokumentumok, illetve tájékoztatók egyoldalú módosításának jogát, ide értve azt az esetkört is, amikor a módosítás a Szolgáltató változó feltételrendszerére, illetve ÁSZF-ére tekintettel történik. A Megrendelő mindezt kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi. Az ÁSZF-re és az annak alapján létrejövő szerződésekre, illetve kötelmekre a magyar jog az irányadó. Amennyiben az ÁSZF idegen nyelvű és a magyar változata között ellentmondás van, úgy a magyar nyelvű változat az irányadó. Az ÁSZF és/vagy az abban hivatkozott dokumentumok módosítását a CM Sales a módosulás hatálybalépését megelőzően legalább 15 nappal korábban – figyelem felhívás mellett - nyilvánosságra hozza a www.cmsales.hu weboldalon. Amennyiben az ÁSZF hatálybalépése kori állapothoz képest módosul azon Szolgáltatók és/vagy Médiumok köre, akik tekintetében a CM Sales valamely hirdetésértékesítési joggal rendelkezik, úgy a CM Sales a változások szerint aktualizálja az ÁSZF-et, amiről figyelemfelhívás mellett a www.cmsales.hu weboldalon ad tájékoztatást. A Szolgáltatók és/vagy Médiumok körének aktualizálása körében a tájékoztatás megadásának időbelisége tekintetében a módosítások nyilvánosságra hozatalára meghatározott fenti határidő nem köti a CM Sales-t, ugyanakkor a CM Sales az alapul fekvő jogviszonyok változásaihoz képest, haladéktalanul gondoskodik a hivatkozottak szerinti tájékoztatás megadásáról. Nem minősül az ÁSZF módosításának, ha a CM Sales a szerződés érdemét nem érintően saját magára vonatkozó adatot korrigál és/vagy az ÁSZF módosítása olyan, a jogszabályokból folyó korrekciójára kerül sor, amely az ÁSZF módosítása nélkül is a jogszabályok erejénél foga irányadó, illetve hatályosul. Az eltérést nem engedő jogszabály(ok)ból folyó változások az ÁSZF módosításának időpontjától függetlenül irányadóak. Az itt hivatkozottak szerint korrigált ÁSZF közlése, továbbá azon módosított, illetve kiegészített ÁSZF közlése, amely esetben a jogszabályi változás és/vagy hatósági aktus tette szükségessé a módosítást, illetve kiegészítést, az ÁSZF-ben egyébként irányadó 15 napos határidőnél rövidebb is lehet. A Megrendelő mindezt kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja. A jelen ÁSZF-nek a Megrendelővel való megismertetéséről a CM Sales oly módon gondoskodik, hogy arra a keretszerződésekben, illetve keretszerződéssel nem rendelkező Megrendelők esetében az egyedi szerződésben, vagy az első megrendelés visszaigazolásában hivatkozik, a pontos elérési útvonal megjelölésével. Az ÁSZF mindenkori hatályos és teljes szövege a www.cmsales.hu weboldalon kerül közzétételre.

A teljes dokumentum letölthető innen.
The English version can be dowloaded here.

2015. március 26-tól érvényes ÁSZF letölthető innen.
2014. szeptember 1-től érvényes ÁSZF letölthető innen.
2014. április 10-től érvényes ÁSZF letölthető innen.