Adatkezelési tájékoztató

CM Sales Kft.

Jelen tájékoztató (továbbiakban: Adatkezelési Tájékoztató) a CM Sales Kft. (továbbiakban: Szolgáltató vagy CM Sales Kft.) által történő hirdetés, illetve reklámfelület értékesítés (továbbiakban: Szolgáltatás) során felmerülő személyes adatkezelésre vonatkozik. Jelen tájékoztató alkalmazandó a www.cmsales.hu weboldalon (továbbiakban: weboldal) történő látogatásesetében, valamint irányadó minden olyan további esetben, szolgáltatás vonatkozásában, amelyre a CM Sales Kft. jelen tájékoztató alkalmazását írja elő. A Szolgáltató az általa rögzített személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseit figyelembe véve kezeli.

 1. Az adatkezelés alapvető jellemzői
  1. A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban használt kifejezéseket Infotv. értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.
   Partner: a CM Sales Kft. Szolgáltatását igénybe vevő, vagy igénybe venni kívánó (jellemzően jogi) személy(ek).
   Kapcsolattartó: A CM Sales Kft.-vel ügyfél kapcsolatban lévő, vagy ilyen kapcsolat létesítését célzó kapcsolatfelvétel során a Partnerrel munkaviszonyban, vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban levő, vagy a Partner képviseletére jogosult nagykorú, cselekvőképes, természetes személy, az Infotv. szerinti érintett.
   Kapcsolattartó email címe: a Partner elérésére szolgáló, kifejezetten üzleti levelezés céljára fenntartott elektronikus levelezési cím, amelyen keresztül a Partner üzleti témájú megkeresésekkel, beleértve a közvetlen üzletszerzési célú megkereséseket is, elérhető.
  2. A Partnerrel munkaviszonyban, vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban levő természetes személyek számára szervezett nyereményjátékok adatkezelésére vonatkozó tájékoztatás az adott nyereményjáték szabályzatában kerül rendezésre.
  3. A kezelt adatok köre:
   1. A CM Sales Kft. által kezelt személyes adatok: Partner azonosítását célzó név, Kapcsolattartó neve, Kapcsolattartó üzleti levelezésére szolgáló email címe, Kapcsolattartó üzleti kapcsolattartásra szolgáló telefonszáma(i), Partner levelezési címe.
   2. A CM Sales Kft. egyes Szolgáltatásai kizárólag a CM Sales Kft.-vel való szerződéskötés alapján vehetőek igénybe, amely során szükségszerűen, illetve fakultatív módon megadott személyes adatok felvételére és kezelésére kerül sor.
  4. A CM Sales Kft. adatkezelésének célja:
   1. a Partnerrel történő kapcsolattartás;
   2. ügyfélesemények lebonyolítása;
   3. a Partner számára feltehetően releváns információk átadása;
   4. reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés;
   5. a Kapcsolattartók azonosítása, a többi Kapcsolattartótól való megkülönböztetése, kapcsolattartás, illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása;
   6. a Kapcsolattartói jogosultságok (a Kapcsolattartó által igénybe vehető részszolgáltatások) azonosítása;
   7. a Szolgáltatás testre szabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele;
   8. a Szolgáltatások fejlesztése érdekében statisztikák, elemzések készítése;
   9. a Szolgáltatás ügyfélszolgálatán keresztüli ügyintézés;
   10. a Szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet küldés;
   11. a jogszabályok által elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesíthetősége.
  5. A személyes adatok felvétele és kezelése
   1. A Szolgáltató adatkezelése alapulhat az érintett önkéntes hozzájárulásán, mely esetben azok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Kapcsolattartó tartozik felelősséggel. A Kapcsolattartó a hozzájárulást a Szolgáltatóval történő kapcsolatfelvétellel, vagy az adott Szolgáltatás, annak részszolgáltatása igénybevételével (pl. weboldal megnyitása, regisztráció, érdeklődés, ajánlatkérés, megrendelés elküldése, stb.), használatának kezdeményezésével, használatával illetve megrendelésével adja meg.
   2. Ezen túlmenően a Szolgáltató adatkezelése történhet a Partner általi kezdeményezés révén is, mely esetben Partner szavatolja, hogy az általa átadott személyes adatok vonatkozásában rendelkezik az érintett megfelelő és bizonyítható hozzájárulásával ahhoz, hogy a személyes adatokat a CM Sales Kft. kezelje, és a Partner az érintettet a jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalmáról megfelelően tájékoztatta. Ez esetben a Partner felel az adatok valódiságáért, pontosságáért.
  6. Az adat felvételekor adott olyan tájékoztatás, amely jelen Adatkezelési Tájékoztatóban nem szerepel, jelen Adatkezelési Tájékoztatóval együttesen értelmezendő.
  7. A felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a CM Sales Kft. a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Kapcsolattartó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
  8. A CM Sales Kft. jogosult az Adatkezelési Tájékoztatót a Kapcsolattartók, valamint a Partnerek tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a www.cmsales.hu weboldalon történő közzététellel, és az érintett által CM Sales Kft.-vel történő kapcsolatfelvétellel válnak hatályossá, vagy a Szolgáltatás adott Partner általi, közzétételt követő első igénybevétele alkalmával válnak hatályossá az érintettel szemben, mely esetben Partner szavatolja, hogy az adatkezelés megváltozott körülményeiről szükség szerint tájékoztatja az érintettet.
  9. A CM Sales Kft. minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz, eljárási szabályt kialakít annak érdekében, hogy biztosítsa a Kapcsolattartók által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.
  10. Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartási azonosítót nem igényel, mert az adatkezelés ügyfélkapcsolat keretében valósul meg.
 2. Adatkezelés időtartama
  1. A Kapcsolattartó adatainak kezelésére kizárólag a Partnerrel fennálló itt részletezett viszonyára tekintettel kerül sor, ezért az adatkezelés időtartamát ez a tény befolyásol(hat)ja. A CM Sales Kft. a Kapcsolattartó személyes adatait mindaddig kezeli, amíg nem jut tudomására, hogy a Kapcsolattartó már nem áll a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott kapcsolatban a Partnerrel. Az adattörlésről a Szolgáltató csak abban az esetben értesíti az érintettet, ha a törlés a Kapcsolattartó kifejezett kérésére történt.
  2. Az adatkezelés megszűnésére okot adhat az adatok Kapcsolattartó általi vagy általa kezdeményezett törlése, egyéb érintett által kezdeményezett törlés, a Partner erre vonatkozó kérése, illetve jelzése, valamint a Szolgáltató tudomásszerzése arról a tényről, hogy a Kapcsolattartó már nem áll a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott kapcsolatban a Partnerrel, illetve a bíróságok, hatóságok adattörlést, adatmegsemmisítést elrendelő végrehajtható ítélete, határozata.
  3. A CM Sales Kft. a Kapcsolattartó email címét, mint a Partner üzleti levelezésére szolgáló email címet mindaddig kezeli reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldése céljából, amíg a Kapcsolattartó adatainak törlésére a fenti okok bármelyike miatt nem kerül sor.
 3. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek
  1. Adatok módosítása, helyesbítése, törlése, zárolása
   1. A Kapcsolattartó bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését az info@cmsales.hu email címen, valamint a CM Sales Kft. 1037 Budapest, Montevideo utca 9. levelezési címen, valamint a CM Sales Kft. vele kapcsolatban álló képviselőjénél.
   2. A Kapcsolattartó – a kötelező adatkezelés kivételével – kérelmezheti a személyes adatainak törlését vagy zárolását. Egyes esetekben a személyes adat idő előtti törlése valamely jogosultságtól való elesést (pl. nyereményjátékból való kizárást, ügyfél eseményen történő részvétel jogosultságától elesést, stb.) eredményezhet.
   3. A Kapcsolattartó személyes adatait akkor is törli a CM Sales Kft., ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.
   4. Törlés helyett a CM Sales Kft. zárolja a személyes adatot, ha a Kapcsolattartó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Kapcsolattartó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeli a CM Sales Kft., ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja.
  2. Tájékoztatás
   1. A Kapcsolattartó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a CM Sales Kft. által az adott Szolgáltatással összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról a fent megjelölt elérhetősége(ke)n.
   2. A CM Sales Kft. a Kapcsolattartó kérelmére tájékoztatást ad a Kapcsolattartóra vonatkozó, általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A CM Sales Kft. a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja meg a kért tájékoztatást.
   3. Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik a CM Sales Kft.-t tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett. A CM Sales Kft. a megkereső szerv részére - amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölte - a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésre bocsátja.
  3. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen
   1. A Kapcsolattartó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,
    1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a CM Sales Kft.-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét;
    2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
    3. valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.
   2. Ha a CM Sales Kft. a Kapcsolattartó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és az esetleges adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Kapcsolattartó személyes adatát korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
   3. Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, az adatkezelő a Kapcsolattartó adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
  4. Igény bejelentése a CM Sales Kft.-nél
   1. A CM Sales Kft. adatkezeléséhez kapcsolódó igények bejelentésére info@cmsales.hu email címen, valamint a CM Sales Kft. 1037 Budapest, Montevideo utca 9. levelezési címen van lehetőség.
   2. Amennyiben a CM Sales Kft. adatkezelése nem az érintett hozzájárulásán alapul, hanem az adatkezelést harmadik személy visszaélésszerűen kezdeményezte, az érintett kérheti a rá vonatkozó személyes adat törlését, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást személyazonosságának és a személyes adattal fennálló kapcsolatának megfelelő igazolása mellett.
  5. Jogorvoslati lehetőségek
   1. Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).
 4. Adatfeldolgozás, Adattovábbítás
  1. A Szolgáltató minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz, eljárási szabályt kialakít annak érdekében, hogy biztosítsa a Kapcsolattartók által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során. A Szolgáltató Magyarország területén, a a Central Médiacsoport Zrt. székhelyén (1037 Budapest, Montevideo utca 9.) 24 órás őrzéssel és biztonsági kamerával védett székhelyén található szerveren tárolja a Kapcsolattartók személyes adatait.
  2. A CM Sales Kft. Szolgáltatásai nyújtása, a Kapcsolattartók kiszolgálása és a Szolgáltatást működtető informatikai rendszer üzemeltetése érdekében, valamint a weboldal üzemeltetése, és egyes ügyféleseményekhez kapcsolódóan adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az adatfeldolgozók a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezéseiknek megfelelően, a jogszabályok betartása mellett végzik adatfeldolgozói tevékenységüket. Az adatfeldolgozók személyéről a Szolgáltató esetenként ad tájékoztatást.
  3. Egyes esetekben a CM Sales Kft. Szolgáltatásai nyújtása érdekében a Kapcsolattartó meghatározott személyes adatait harmadik személy(ek) számára hozzáférhetővé teszi, továbbítja. A személyes adatok meghatározott harmadik személyek felé való továbbításához a Kapcsolattartó ad hozzájárulást.
 5. A www.cmsales.hu weboldal használata során felmerülő adatkezelés
  1. A CM Sales Kft. weboldalának használata során a felhasználói élmény fokozása, a Szolgáltatásokban rejlő lehetőségek kiaknázása érdekében különféle cookie-k (pl. egy munkamenetre szóló vagy tartós böngésző cookie, flash cookie, stb.) elhelyezésére kerülhet sor. A cookie kis adatcsomag, amely a kiszolgáló által meghatározott információtartalmat gyűjti, illetve tárolja.
  2. A felhasználói élmény fokozása, a technikai lehetőségek kiaknázása érdekében a CM Sales Kft. naplózza a Kapcsolattartók egyes technikai adatait, valamint konverziós eseményeit.
  3. A CM Sales Kft. által a végfelhasználói készülékén elhelyezett munkamenetre szóló cookie a böngésző bezárásával törlődik. A CM Sales Kft. által a Kapcsolattartó végfelhasználói készülékén tartósan elhelyezett böngésző cookie a készülék merevlemezére kerül, és az internetes böngésző bezárása után is megmarad a cookie manuális törléséig, illetve a cookie meghatározott időtartamának lejártáig. A CM Sales Kft. által a Kapcsolattartó végfelhasználói készülékén elhelyezett böngésző cookie-k bármikor törölhetőek a készülékről, a böngésző megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig visszautasítható a cookie-k használata, ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy a Kapcsolattartó nem fogja tudni kihasználni az adott Szolgáltatás összes funkcióját. Minden egyes böngészőben illetve végKapcsolattartói készüléken külön-külön szükséges a letiltást végrehajtani. A cookie-k kezelésére általában a böngészők eszközök/beállítások menüjében az adatvédelem beállításai alatt van lehetőség. A CM Sales Kft. által a Kapcsolattartó végKapcsolattartói készülékén elhelyezett flash cookie a készülék merevlemezére kerül és annak törléséig vagy a flash plug-in kitiltásáig gyűjt adatokat. A flash cookie végleges törléséről az alábbi oldalakon olvashat bővebben: http://javascriptprog.hu/2011/02/28/flash-cookie-1-resz-megosztott-helyi-objektum/ (magyar nyelven), http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html (angol nyelven).
  4. 4. A CM Sales Kft. weboldalának működéséhez a Google Inc. külső webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló társaság Google Analytics, Google AdSense és Google AdMob szolgáltatását vesz igénybe. A Google Analitycs cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse az adott honlap használatának elemzését. A Google AdSense és AdMob cookie-t helyez el és web beacont (web jelző) használ információgyűjtés céljából. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Kapcsolattartó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. a Google AdSense és a Google Adwords remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a Kapcsolattartók készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a Kapcsolattartói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a honlaplátogató azonosítását egyéb weboldalakon is. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el. A Google Inc. weboldalán a Google Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ads/.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató mindenkor aktuális szövege elérhető a www.cmsales.hu/adatkezelesi-tajekoztato linken.